Avslutsbanner
Avslutsbanner topp 2
Förstasidan Onsdagen den 7 juni 2023 - klockan 20:00 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Fem frågor till TOPP FEM
Socialdemokraterna


Karin Sidén 2022-07-01


VALET 2022    Med lite drygt två månader kvar till valet är det dags att lära känna våra lokalpolitiker lite bättre. Vilka är de och var bor de? Vilka är hjärtefrågorna och vad är de stolta för inom politiken?

UBRO har bett de fem översta namnen på respektive valsedel till våra åtta största lokala partier att presentera sig lite närmare. Numret framför namnet i artikeln är numret respektive politiker har på valsedeln den 11 september.

Alla har fått svara på samma frågor för att vi som läsare och potentiella väljare ska få veta ungefär lika mycket om varje kandidat. Politikernas svar kommer att redovisas i en artikelserie om åtta artiklar där publiceringsordningen är densamma som ordningen svaren inkommit i.

Snabbast att svara och därmed först ut att presentera sig är Socialdemokraterna.
Från vänster: Catharina Andersson, Björn Inge Björnberg, Camilla Janson, Rolf Nersing, Kerstin Ahlin
Bild:Helena Austrell
Från vänster: Catharina Andersson, Björn Inge Björnberg, Camilla Janson, Rolf Nersing, Kerstin Ahlin

Kandidat 1 Camilla Janson 

1)   Jag heter Camilla Janson och är 58 år. Jag är uppvuxen i Nybro i Småland och flyttade till Tibble 1988 då jag träffades av "Amors pilar". Är gift, har barn, barnbarn och hund.

Jag har utbildning och mångårig bakgrund inom sjukvård, psykiatri. Har också läst projekt- och ledarskapsutbildningar, juridik och ekonomi. Jag har arbetat som teckenspråklärare inom bildningsförbund och har företag tillsammans med maken med fokus på biofeedback och mental coaching (tillfälligt vilande då jag lägger huvuddelen av min tid på politik).

2)   Jag blev politiskt engagerad i början på 90-talet då jag som småbarnsförälder hade många synpunkter på den tidens barnomsorg i vår kommun. Till en början gick jag på medlemsmöten och kände att det var så häftigt att få vara med och diskutera utvecklingsfrågor och lösningar på samhällsproblem i den kommun jag bor och lever i. Med tiden djupnade mitt engagemang och jag kände att jag ville och kunde vara med och förändra.

Jag har därefter haft förmånen att få politisk skolning den långa vägen genom utbildning och förtroende inom olika områden, uppdrag och ansvar.

För att nämna några: socialnämnden, bildningsnämnden (med ansvar för utbildning, kultur- och fritid), Upplands-Bro Kommunföretag AB, arbetsmarknads, samhällsbyggnads och trygghetsutskott. Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige, Näringslivs, pensionärs, tillgänglighet och ungdomsrådet. Nämndeman i tingsrätten. Sociala välfärdsberedningen SIS, Brandkåren Attunda förbundsdirektion och ledamot i Europeiska Regionkommittén, REK samt regionala uppdrag inom Storstockholm.

3)   Det är fantastiskt att leva i en demokrati som gör att vi kan vara med och påverka utvecklingen av vårat samhälle. Det är roligt att ständigt lära nytt, möta andra engagerade människor och se resultat.

4)   Jag är stolt över att företräda ett parti som vill utveckla samhället grundat på demokratins ideal där vi håller ihop, och löser problem och utmaningar tillsammans och står upp för alla människors lika värde. Jag är också stolt över att vara med och driva utveckling och förbättra vår fina kommun och att ha varit en del i att arbeta fram den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

5)   Mina hjärtefrågor för framtiden är att skapa ett starkt samhälle och ett tryggt Upplands-Bro. Att driva ansvarsfull utveckling kräver ledarskap, lyhördhet, prioriteringar och att klara av att göra både och, för samhällsbygget hänger ihop.

Skolan i fokus med satsning på kommunens framtid, barnen och bevara miljö och boendekvaliteter i hela kommunen samt personalfrågor.

En äldreomsorg där människan äger rätten över sin dag och boende finns för olika behov. Psykisk ohälsa, här behöver vi arbeta förebyggande och öka tillgången till snabba insatser.

Personalen är våra verksamheters viktigaste resurs. Tyvärr har allt för många kompetenta personer valt att lämna kommunen de senaste åren, det är ett svaghetstecken. Vi måste förbättra arbetsmiljön, arbetsvillkor, vi satsa på vidareutbildning och styra tillitbaserat för att behålla kompetent personal och rekrytera ny personal så stärker vi kvaliteten i våra verksamheter. 
Kandidat 2 Rolf Nersing

1)   Jag heter Rolf Nersing, är 46 år och arbetar som redovisningsekonom. Jag är uppvuxen i Märsta och flyttade till Bro 2005. Sedan 2017 bor jag i Håbo-Tibble.

2)   Jag blev politiskt engagerad när jag gick på gymnasiet. Då fördes det fram förslag om att införa avgifter för att få äta skolmaten. Detta var idéer som jag inte gillade, så jag gick med i Socialdemokraterna för att kunna vara med och påverka.

3)   Det roligaste med att vara politiker är att få vara med och diskutera hur kommunen ska utvecklas och vad vi ska göra för att få till ett bättre samhälle. Ibland är det en lång process från idé till beslut men det är viktigt att vi har medborgardialoger och att vi tar in och lyssnar på synpunkter från invånarna för att få så kloka beslut som möjligt.  

4)   Alliansen beslutade 2019 att minska tiden på förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande vårdnadshavare till miniminivån 15 timmar per vecka. Vi Socialdemokrater var emot denna försämring. Nu har vi tillsammans med opinionen i kommunen lyckats få till en utökning till 30 timmar per vecka. Vi Socialdemokrater vill nu ta nästa steg; alla barn ska ha rätt till heltid i förskolan, alla barn ska självfallet ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter.

5)   Min hjärtefråga för framtiden är att det finns trygghet och studiero i våra skolor och att våra barn och ungdomar får gå i den bästa skolan. För mig är det viktigt att alla elever har möjlighet att lyckas i skolan. Alla elever ska få det stöd de behöver så tidigt som möjligt, för alla elever ska vara behöriga att söka till gymnasiet.Kandidat 3 Kerstin Ahlin

1)   Jag heter Kerstin Ahlin, är 64, och bor i Bro. Jag har bott i Upplands-Bro sedan födelsen. Jag har ett förflutet inom äldreomsorg och som egenföretagare. Idag arbetar jag som boendecoach på ett LSS-boende.

2)   Jag har arbetat aktivt inom politiken i 34 år. Jag blev politiskt engagerad för att jag ville vara med och påverka när jag var ensamstående mamma.

3)   Det roligaste med att vara politiker är att känna att jag kan påverka och göra skillnad för människor som inte har förmågan själv.

4)   Jag är stolt över att jag och mitt parti har åstadkommit den fina utvecklingen inom LSS.

5)   Min hjärtefråga för framtiden är att bygga vettiga boendealternativ för de äldre i vår kommun i samråd med de äldre!Kandidat 4 Björn Inge Björnberg

1)   Jag heter Björn-Inge Björnberg, är 65 år och bott i Kungsängen sedan 1991. Efter gymnasium i Västerås arbetade jag som asfaltarbetare under osäkra anställningsvillkor som sporrade till fackligt arbete och sedan 1990 har jag arbetat som ombudsman i fackförbundet Seko.

2)   Jag har varit intresserad av politiken under hela mitt vuxenliv men kommit till skott när mina många barn blivit vuxna för tio år sedan. Jag blev tidigt införstådd att politiken var viktig för att få resultat. Det naturliga för mig var att arbeta med mina hjärtefrågor inom Socialdemokratin där alla människors lika värde är centralt. För att alla ska kunna känna trygghet och framtidstro behövs en politik som investerar i det gemensamma – som satsar på skola, trygghet och välfärd.

Tilliten till demokratin sviktar på flera håll. Tillitsfull och stärkt demokrati där fler invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort är av största vikt. Här behövs utveckling så att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

3)   I det Socialdemokratiska partiet är det en bejakande inställning till att ha en egen åsikt vilket gör det mycket stimulerande att delta i den interna debatten. Det är mycket roligt att vi kan göra resultat och skillnad när vi suttit i en majoritetsställning. Jag har sett det under min korta tid både när det gäller utbildningsfrågor, bostadsbyggande och näringslivsfrågor i Upplands-Bro kommun. Det som gjort det möjligt är vår demokrati.

4)   Jag är stolt över att vi har slutat leva på gamla meriter. Partiet har vaknat till och nu kommit igång med realpolitiska frågor som segregation, kriminalitet och att värna det sociala skyddsnätet.

Förra mandatperioden var en utvecklande period när det gällde förstärkning av grundskolan och utveckling av att få hit företag till kommunen. Resultatet har vi sett i praktiken de senaste åren. Jag är stolt över den långsiktighet som vi Socialdemokrater har. Nu är vi på gång för framtiden.

5)   Min hjärtefråga för framtiden är skolan. Utbildningssystemet är kostsamt och måste få kosta, för allas rätt till god utbildning måste värnas och utvecklas. Detta har gått fel sedan 1990-talet och ska rättas till på alla plan. Skolan måste ge alla en god grund för livet även i framtiden. Eftersom det är den viktigaste investeringen i människor för en god välfärd även i framtiden måste mycket fokus ligga på att bygga ett effektivt utbildningssystem där våra gemensamma medel används effektivt. Alla barn ska känna sig trygga i skolan och finna sin väg att utvecklas till en medborgare som kan bidra till ett en bra gemensam tillvaro.Kandidat 5 Catharina Andersson

1)   Jag heter Catharina Andersson och är 72 år. Jag flyttade till Tibble som 22-åring. Sedan 48 år bor jag i ett kedjehus i Brunna. Jag är konstnär och har varit småföretagare. 

2)   När jag gick i gymnasiet insåg jag att om man vill påverka skola och utbildning räcker det inte med att vara aktiv inom elevrörelsen på den skolan du går. Jag ville vara med och påverka mer än de små vardagsdetaljerna på den egna skolan och insåg att jag måste engagera sig politiskt. 

Innan jag tog politisk ställning läste jag mycket noggrant igenom samtliga partiers partiprogram och olika skrifter, lyssnade på debatter och partiernas utspel. Därefter, för 55 år sedan, tog jag politisk ställning. Vi var några som gillade de Socialdemokratiska värderingarna som då startade en SSU-klubb tillsammans. Mina grundläggande politiska värderingar och sympatier är samma nu som då.

3)   Att jag är politiker beror på att jag tycker det är roligt att vara med och påverka samhällets utveckling. Jag gillar att vara med och ta ansvar och bidra till att vi har ett samhälle som tillgodoser alla människors behov. Jag vill till exempel inte att vi har en samhälle där man kan köpa sig förtur till vård, eller där våra gemensamma skattepengar används till vinstutdelningar i privata företag.

4)   Jag är stolt över att vi, när vi styrde kommunen tillsammans med MP+C+KD, lyckades väldigt bra med att se till att det byggdes många bostäder och skapades många arbetstillfällen i kommunen. Vi lyckades göra det samtidigt som vi tog hänsyn till att bevara kommunens särart - att vara en kommun med rik kultur och naturmiljö. Vi lyckades också samtidigt att bygga ut den kommunala servicen: skolor, förskolor, lekplatser, idrottsplatser med m.m. i tillräcklig omfattning utifrån den kraftigt ökande efterfrågan.

5)   Bostadsbristen är stor. För mig är bostad en rättighet. Vi måste fortsätta att se till att den stora efterfrågan på bostäder kan tillgodoses. Vi måste skapa möjligheter så att det kan byggas bostäder av olika slag - 1/3 hyresrätter, 1/3 bostadsrätter och 1/3 villor med rimliga hyror och avgifter.

Jag vill också att det ska vara de förtroendevalda i regionen som bestämmer vilken vård som ska bedrivas var - inte privata vårdföretag. Vilka bussar som ska gå var ska också beslutas politiskt, inte som idag när det borgerliga styret har överlåtit åt de bolag som vunnit upphandlingen att bestämma det. Jag vill också se att fler arbetstillfällen skapas i kommunen, gärna inom klimat- och miljöområdet.Länk till hemsidan för Socialdemokraterna Upplands-BroLänkar till alla Fem frågor till TOPP-FEM-artiklarna:

Socialdemokraterna
Kristdemokraterna
Centerpartiet
Sverigedemokraterna
Miljöpartiet

Moderaterna
Liberalerna
Vänsterpartiet


Tipsa en vän Skriv utKalender

Onsdag 7/6
Röda korsets stick- och språkcafé
Fredag 9/6
Drop-in på Hörselbussen
Lördag 10/6
Röda korsets secondhand o café
Söndag 18/6
Vandring: De vilda blommornas dag
Onsdag 30/8
Drop-in på Hörselbussen
avståndsannons

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Sjöräddningen

Röda Korset Ukraina mars 2022

Barncancerfonden pluggannons

UBROs egen

Röda Korset Medmänniska

Facebook

Rädda Barnen

Toppbanner UBRO

UNHCR artikelannons människor i nöd mars 22

UBRO Panorama gif-fil

Håll Sverige rent artikelannons jan 23

Suicide Zero

Avslutsbanner topp
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen