Woody nov 19 allt för proffsen
Toppbanner UBRO
Förstasidan Söndagen den 23 februari 2020 - klockan 08:34 Tipsa redaktionen
Sök     Publicerade    Arkiv        Sökhjälp
« Föreg. Nästa »

Miljonbidrag beviljat till utvecklingen av Gröna Dalen


Karin Sidén 2019-01-31

Upplands-Bro kommun har ansökt om och beviljats ett bidrag på 12,5 miljoner kronor från Boverkets projekt "Gröna städer". Pengarna är öronmärkta till att förbättra de gröna och blåa miljöerna i Gröna Dalen, som är ett område med stora värden för oss invånare men som också är en viktig del i dagvattensystemet i Brunna-Kungsängen.

-Gröna Dalens behov av att förbättra dagvattensystemet och de rekrativa värdena var som klippt och skuret ur projektbeskrivningen för Boverkets projekt "Gröna städer" och vi är mycket glada över att ha beviljats bidraget. Vår motprestation är att vi, kommunen, investerar lika mycket på att utveckla miljön i Gröna Dalen, säger Jonas Levin, planarkitekt i Upplands-Bro och projektansvarig.

Gröna Dalen knyter samma Brunna med Tibble och Kungsängen och är en dalgång som sträcker sig i nord-sydlig riktning från Livgardet i norr och hela vägen till Tibbleviken vid Mälarens strand i söder. Gång- och cykelvägar samt promenadstigar knyter samman de olika kommundelarna och många är de som dagligdags nyttjar området.


En ortokarta över Gröna dalen, hämtad ur kommunens dokument \
En ortokarta över Gröna dalen, hämtad ur kommunens dokument "Utvecklingsprogram för Gröna dalen".

Gröna Dalen är också en stor del i dagvattensystemet för Brunna - Kungsängen och i den viktiga rollen lämnar den en del att önska. Ledningsnätet är bitvis underdimensionerat vilket leder till att mark tidvis översvämmas. Ett annat problem är att dagvattensystemet är omodernt och saknar många av nutida och framtida miljökvalitetslösningar - helt enkelt för att det byggdes innan krav på rening fanns. 

Jonas Levin arbetar som planarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret i Upplands-Bro och var med och skrev ansökan till Boverket.

-Vi har ett spännande och roligt projekt framför oss! Tack vare bidraget från Boverket har ambitionsnivån kunnat höjas avsevärt. Behovet av att förbättra dagvattensystemet i Gröna dalen är stort och arbetet skulle ha genomförts oavsett bidraget eller inte, men nu får vi möjligheten att göra mer än bara det mest nödvändiga. Projektet är i sin linda, man kan väl säga att vi står i startblocken.

Tidsplanen är 2021, men med tanke på att det är mycket som ska hinna hända: allt från att välja tekniska lösningar och arbeta fram en plan till att göra upphandlingar och sätta spadarna i marken och så vidare, så är det bäst att tillägga att tidsplanen så klart är föränderlig!

Gröna Dalen är en grön kil som inverkar på Upplands-Bro-bornas dagliga liv, både vad gäller rekreation och vår eko-miljö. Den "gröna miljön", alltså växt- och djurliv, gångstråk och annat mer konkret, kan vi ju se med blotta ögat och njuta av på cykelturer, promenader och så vidare. När det gäller den "blåa miljön", alltså dagvattensystemet, fyller den en superviktig funktion men har brister och svagheter som måste åtgärdas.

Jonas Levin förklarar:

-Översvämningar är inte ovanligt eftersom dagvattensystemet är underdimensionerat. Ängsmarken är gammal sjöbotten och inte särskilt behjälplig utan vi behöver ett välfungerande dagvattensystem för att undvika framtida problem. Ett annat bekymmer är att det vatten som passerar genom det befintliga dagvattensystemet och rinner ut i Tibbleviken inte uppfyller dagens krav på rening. Ekologiskt och lokalt omhändertagande av dagvatten är en utgångspunkt för kommunens fysiska planering och det är vårt mål att dagvattenhanteringen i Gröna Dalen ska vara klimatanpassad, robust och fungera som en resurs, och på så sätt bidra till attraktiva och funktionella stads- och parkmiljöer.


Bild hämtad från kommunens Utvecklingsprogram för Gröna dalen. I den vänstra visas vattenflödet genom dalen och i den högra visas förslag på tekniska lösningar för ett förbättrat och uppgraderat dagvattensystem.
Bild hämtad från kommunens Utvecklingsprogram för Gröna dalen. I den vänstra visas vattenflödet genom dalen och i den högra visas förslag på tekniska lösningar för ett förbättrat och uppgraderat dagvattensystem.

-Genom att utveckla de tekniska lösningarna med till exempel ett slingrande vattendrag, dagvattendammar och särskilt förberedda översvämningsytor kan vi bygga bort översvämningsrisken. Vi kan med hjälp av utvecklade tekniska lösningar följa dagens miljökvalitetsnormer samtidigt som vi också bidrar till ett upplevelserikt och varierat landskapsrum och ökar det rekreativa värdet. 

Jonas Levin hänvisar till det politiskt antagna Utvecklingsprogrammet för Gröna dalen (maj 2018) som beskriver hur kommunen kan arbeta för att utveckla nödvändiga dagvattenlösningar. Där nämns bland annat möjligheten att anlägga ett meandrande vattendrag som slingrar sig längs delar av Gröna dalen. En teknisk lösning som också tillför stort rekreativt värde! Där nämns även flera andra tekniska lösningar som skulle kunna vara aktuella, till exempel dagvattendammar. 

Visst låter det spännande! 


Vill du veta mer om kommunens "Utvecklingsprogram för Gröna dalen"? Klicka på länken.
Boverkets projekt ”Grönare Städer” har som syfte att "främja ekosystemtjänster och utveckla områden till gröna och hälsosamma platser samt bidra till att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Kommunerna som fått bidrag har också bedömts ha goda förutsättningar för ett strategiskt och långsiktigt arbete med stadsgrönska och ekosystemtjänster". Bidraget ska ”främja stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer” samt ”utveckla städer till gröna och hälsosamma platser”. I just den här projektomgången av "Grönare Städer" har 43 olika projekt, däribland Gröna dalen, tillsammans beviljats 108 miljoner kronor i bidrag från Boverket. Upplands-Bro fick det största bidraget av de 43.


Tipsa en vän     Skriv utKalender

Tisdag 25/2
Fettisdagen
Lördag 29/2
Röda Korset Second Hand i Bro
Lördag 7/3
Röda Korset Second Hand i Bro
Lördag 14/3
Röda Korset Second Hand i Bro
Tisdag 17/3
Årsmöre i Bro-Lossa Hembygdsförening
Lördag 21/3
Röda Korset Second Hand i Bro
Lördag 28/3
Röda Korset Second Hand i Bro
Lördag 4/4
Röda Korset Second Hand i Bro Påskmarknad
Tisdag 7/4
Filmvisning på Klint
avståndsannons

Sparbanken Stipendier 2020

U-B kommun Hållbarhet feb 20

Sparbanken rådgivare feb 20

Barncancerfonden pluggannons

UBROs egen

Läkare utan gränser 18 pluggannons

Röda Korset Medmänniska

Sjöräddningen

Facebook

RSS-flöde

Håll Sverige rent

UBRO Panorama gif-fil
UBRO
Ansvarig utgivare:   Karin Sidén
Webmaster:   Karin Sidén
Tipsa redaktionen