Spännande våtmarksprojekt i Tibbleviken får ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen


Karin Sidén 2021-07-07

Strandängen på Öråker Gård. Högst upp till vänster anar man Ladan. Vattnet utanför är mälarviken Tibbleviken samt mälarfjärden Görväln.
Bild:Öråker Gård
Strandängen på Öråker Gård. Högst upp till vänster anar man Ladan. Vattnet utanför är mälarviken Tibbleviken samt mälarfjärden Görväln.

Öråkers gård i Kungsängen har beviljats LONA-bidrag av Länsstyrelsen för ett spännande våtmarksprojekt i Tibbleviken. Projektet är en lokal naturvårdssatsning för utvecklingen av strandängar och våtmarker vars mål är att stärka landskapets egen förmåga att hålla och balansera vattenflöden. Länsstyrelsens syfte med bidraget är att öka engagemanget med lokal naturvård.

Projektet finansieras utöver LONA-bidraget även av Öråkers Gård. Upplands-Bro kommun och föreningen Odla Ihop är också involverade i våtmarksprojektet och bidrar med kompetens och tid.


LONA är en nationell satsning för att stimulera ett ökat lokalt initiativtagande och engagemang i arbetet med lokal naturvård där just våtmarker är ett av tre bidragsområden.
LONA är en nationell satsning för att stimulera ett ökat lokalt initiativtagande och engagemang i arbetet med lokal naturvård där just våtmarker är ett av tre bidragsområden.

Öråkers Gård på Lennartsnäshalvön i Kungsängen är ett jordbruk som har profilerat sig på att skapa biologisk mångfald och med en genomgående hållbarhetstanke i utvecklingsarbetet med odlingarna. Gården ägs och drivs sedan några år tillbaka av Ebba Horn och har varit i släktens ägo i många generationer. Ebba, som är sjunde generationen på släktgården, berättar:

-På gården satsar vi på hållbara odlingar av frukt och grönt, skogsträdgårdar samt lantraser, som alla bidrar till den biologiska mångfalden. Vi vill återgå till det naturliga samspelet mellan djur och natur och därmed skapa goda förutsättningar för en naturlig djurhållning med utegående kor och får året runt.

Hon fortsätter:

-På Öråker finns idag cirka 6 hektar ängsmark som ligger i träda. Ängsmarken, som ligger i anslutning till Tibbleviken, har fantastiska förutsättningar att bidra till ökad biologisk mångfald samtidigt som strandängarna skulle utgöra mycket goda betesmarker för våra djur. Vi har därför ansökt om - och beviljats - bidrag från LONA (Länsstyrelsens bidrag till lokala naturvårdssatsningar). LONA har tre olika bidragsområden, varav våtmarker är ett utav dem.

Det spännande våtmarksprojektet där Länsstyrelsen är medfinansiärer tillsammans med gården är i sin linda, men syfte och mål är mycket tydliga! Kommunen och föreningen Odla ihop är även de samarbetspartners och kommer att bidra med kunskap och tid.

Strandängarna och Tibbleviken från ovan. Högst upp till vänster i bild ser man Kungsängen.
Bild:Öråkers Gård
Strandängarna och Tibbleviken från ovan. Högst upp till vänster i bild ser man Kungsängen.

-Vi är alla väldigt taggade! Och ivriga att komma igång! Projektet syftar till att restaurera strandängarna och anlägga våtmarker för att öka den biologiska mångfalden. I projektet ingår även att skapa goda förutsättningar för en hållbar betesdrift samtidigt som området tillgängliggörs bättre för besökare - alla sorters besökare!

-För att gynna mångfalden skapas en så kallad ”Blå bård”, en vattenspegel mellan betesmark och vass som utgör en skyddad miljö, och som även är populär bland insekter, grod- och kräldjur.

Ebba beskriver målande hur man kommer att anlägga våtmark med häckningsöar för att skapa en vattenmosaik som kan locka sjöfågel som kricka, skenand, rödbena och tofsvipa. Vattenspegeln innebär även att vatten från befintliga diken kan passera våtmarken och på så sätt få en naturlig rening.

Hon fortsätter att bekriva hur man genom att fräsa ner den igenväxande vegetationen kommer att skapa öppnare ytor för de häckande strandängsfåglarna samtidigt som den högre vegetationen också behöver tas hand om för att på bästa sätt gynna livet för fiskarna.

-Det finns indikationer på att den ovanliga karpfisken grönling, som endast förekommer på ett fåtal platser i landet, håller till inne vid Tibbleviken och det vore ju väldigt roligt om vi kunde bidra till dess bestånd.


Läs mer om Öråker Gård här.

Läs mer om projektet på kommunens hemsida. Klicka här.

Läs mer om Odla Ihop här.

På Youtube finns en kort filmsnutt från strandängarna längs Tibbleviken. Se här.